EOK koolitas spordialaliite arengukavade teemadel

Eesti Olümpiakomitee korraldas 12.06 spordialaliitudele koolituse, mille eesmärk oli tutvustada arengukavade koostamist ning kinnitada, et arengukavad on spordialaliitudele oluliseks töövahendiks. Koolitusel osales 16 spordialaliitu. 

Kuigi vastavalt Eesti spordiseadusele peab iga spordiorganisatsioon riigieelarvelise toetuse saamise nimel omama arengukava ning EOK on spordialaliitudele 31. oktoobriks ka sellekohase nõude seadnud, oli arengukavade koolitusel palju laiapõhjalisem eesmärk.

„Arengukava ei peaks olema üksnes paber, mida nõutakse, vaid eelkõige juhtimisdokument, mida koostatakse eeskätt enda tarbeks. Arengukava peab andma selguse organisatsiooni prioriteetide kohta ning on hea strateegia dokument, mis on abiks juhtimisel, läbirääkimistel, organisatsiooni arendamisel või tutvustamisel,“ rääkis EOK alaliitude koordinaator Raido Mitt.

Allikas: EOK

Spordijuhtide ja -töötajate seminari materjalid

Kasulik lugemine! Spordikoolituse ja -Teabe SA sügisseminari uued materjalid leiab
Sport.ee portaalist.
2017 – Spordijuhtide ja sporditöötajate sügisseminarid

 

2017-06-05 Seminar: Uued arengud treenerikutsetes, -toetustes ja spordiregistris ning info Eesti eesistumisest EL-s

 

Kabekohtunike koolitus 06.-07.05.2017

Eesti Kabeliidu Kohtunikekogu korraldab 06.-07. mail Malemajas kohtunike koolituse, mis on eelduseks kabekohtuniku C- või kõrgema litsentsi saamiseks. Koolitust saab arvestada ka kabetreeneri kohustusliku täiendkoolituse osana. Teemad käsitlevad kohtuniku rolli ja ülesandeid, kabereegleid, võistluse läbiviimise süsteeme ja sisaldab praktilist harjutamist.

Koolitus viiakse läbi kahe päeva jooksul, litsentsi saamiseks tuleb koolitus läbida täies mahus, sooritada koolituse lõpus kirjalik test ja läbida kalendriaasta lõpuks kohtuniku praktika.
Treenerikutse täiendkoolituse arvestamiseks testi ja praktikat sooritada vaja ei ole.

Koolituse kestus 16 akadeemilist tundi, praktika 4 akadeemilist tundi.
Osalemistasu 20.- (sisaldab kohvipausi, ei sisalda lõunat) tuleb kanda EKL kontole.

Koolitusele saab registreeruda aadressil kohtunikekogu@kabeliit.ee kuni 30.04.2017.

Kava

06. mai, laupäev

10:00 – 11:30 Kohtuniku roll ja nõuded kohtunikule
11:45 – 13:15 Reeglid – 64 ja 100, kiir ja välk; inventar
Lõuna
14:00 – 15:30 Võistlussüsteemid, paarimine
15:45 – 17:15 Konfliktide lahendamine (TLÜ lektor)

07.mai, pühapäev

10:00 – 11:30 Võistluste läbiviimine, reitinguarvestus
11:45 – 13:15 Käsitsi loosimine, praktilised harjutused
Lõuna
14:00 – 15:30 Loosiprogrammid
15:45 – 17:15 Test, kokkuvõtted

Kohtunikekogu

Personaaltreeneri kutse taotluse sisseandmise tähtaeg 2. oktoober

Eesti Personaaltreenerite Liit kuulutab välja avalduste vastuvõtmise EKR 5. kutsetaseme taotlemiseks ja kutseeksamite sooritamiseks.
Personaaltreeneri kutset saavad taotleda põhi spordialal 5. kehtiva kutsetaseme omajad täiendava kutsena.

Kutse taotlemisel palume esitada EOK personaaltreenerite kutsekomisjonile e-maili teel info@eptl.ee või posti teel aadressile Telliskivi 51, 10611 Tallinn järgmised dokumendid või dokumentide koopiad hiljemalt 2. oktoobriks 2014.

Nõutavad dokumendid
1. treenerikutse taotlemise avaldus (avalduse vorm)
2. vormikohane CV (vorm)
3. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4. koopiad personaaltreenerite koolitust tõendavatest dokumentidest
5. koopia põhialal kehtivast kutsetunnistusest
6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Eksamitele lubatakse neid, kes on läbinud vajalikus mahus kutsekomisjoni poolt aktsepteeritud koolitused (vähemalt 60 tunni ulatuses), mis on tõendatud vastavate tunnistustega.

Lisainfo Eesti Personaaltreenerite Liidu kodulehel: http://eptl.ee/est/

Märkmeid sporditöötajate teabepäevalt (Tallinn)

Sel neljapäeval toimus infopäev Tere tennisekeskuses Tallinnas. Seminar oli tempokas, sisutihe ja  tühja aega ei olnud (ajakava järgi pidi päev lõppema 13:30, viimane esitlus lõppes napilt enne 14. Kiitused korraldajatele!
Tegin esitluste põhjal entusiasmiga 10 A4 lk ülestähendusi, mis on kokkuvõtlikult allpool. EMTA ettekanne oli esimene, kuid siin tuleb kõige viimasena, sest seaduste kõrvutamine võtab väga palju ruumi. AD-reeglites olulisi muudatusi; minu märkused (sulgudes kursiivis).

1. EMTA – Tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirjad. Maksustamine spordis, stipendiumid ja töötasud.
2. Toomas Tõnise, EOK – Kuidas toetada spordiklubisid/spordikoole laste ja noorte treenerite töö tasustamiseks: üldised põhimõtted, taotlemine, eraldamine, täiendavad nõuded.
3. Veiko Ulp, Eesti Spordiregistri IT juht – noortetreenerite toetuste taotlemise uus keskkond.
4. Kristjan Port, EAD – Dopingureeglid ja antidopingualane tegevus. (Uued)

*
2. Toomas Tõnise, EOK. Tõepoolest, EMTA-l on õigus kustutada MTÜ/SA (edasp. ühing) nimekirjast, kui on tuvastatud stipendiumide maksmise korra rikkumine. (Vt § 11 ja 19 TuMS EMTA esitluse alusel lähemalt). 01.07.2014 seisuga oli spordiorganisatsioonide osakaal tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas 33,8 %, kuid tulumaksusoodustusega spordiorg. kõikidest spordiorg. 28,2 % -> nimekirja ei kuulu 71,8 % spordiorganisatsioonidest. Link

Nimekirja kuulumise kasud – eraisik saab tulumaksu tagasi, juriidiline isik ei pea tasuma tulumaksu. -> TuMS vastuvõtukulud, teise nimekirjas oleva ühingu toetamine. Spordivõistluses osalejatele meenete kinkimine 32 €/osaleja maksuvaba.

Stipendiumid. PWC tõlgendused:
– Rahalise toetuse alaliik, suunatud tulevikku, ei ole preemia, tasu. Ei saa nõuda vastu midagi, kuid võib kontrollida sihipärast kasutamist. Võib sõlmida kirjaliku lepingu. (Stipendiumite kohta vt ka EMTA esitlus).s
-Paeguse seaduse alusel saab stipendiumi anda õppe- ja teadustööks, loominuguliseks ning sporditegevuseks. Sporditegevus kui sportlase tegevus spordis osalemisel, mitte toetava personali (arst, treener, mänedžer). Teoreetiliselt võimalik toetava personali muus rollis stipendiaat olemine (nt teadlane). (Kabetajatel nt treener-metoodik?) 
Stipendiumite maksmisega spordivaldkonnas põhiliselt kolm probleemi: konkursside formaalsus (tingimustele saaks vastata u 1 isik jmt), ebaproportsionaalsus, töö tõlgendamine sporditegevuseks.

Rahastamine KOV-de poolt tõusis aastani 2008, sealt edasi trend langev, kuigi paranenud peale 2010. Aastal 2012  ülalpidamiskulud ja otseselt sporditegevusse suunatud raha pea võrdsed: vastavalt 16,1 ja 17, 1 milj €, KOV panus on siiski üle kahe korra suurem kui riigil ja ületab ka summaarselt  üksikisikute ja spordiorg. majandusliku tegevuse kokku. Keskvõim+EOK rahaline toetus näitas kasvutrendi kuni 2008, sealt edasi püsinud pea samal tasemel. Spordiklubide rahastamisel on KOV rahalise toetuse osakaal järjest langenud, harrastajate rahalise panuse osakaal järjest tõusnud, 4 aasta lõikes (2010-2013) on suhe ligi 1:2, 2013 isegi 2,5 korda rohkem. Kust saada kasv treenerite palgafondi?

MTA, Kultuuriministeeriumi, Spordikoolituse ja -teabe SA treenerite 2013 ja 2014 aasta tööhõiveuuring, sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed brutomaksete alusel: madalaima palgavahemiku saajaid on jäänud vähemaks (u. 6,5 %), kuid 10,3% ei saa kuskilt sotsiaalmaksustatavat tulu  – puuduvad sotsiaalsed tagatised (sisaldab pensionäre, üliõpilasi). Aastal 2014 on 4/5 treeneritest saanud palka mujalt kui spordiorganisatsioonist (põhitöö kõrvalt?), üksnes spordiorganisatsioonilt 9,7 % ehk alla 1/10.
5 (varasem 3) ja kõrgema tasemega noorte/lastega tegelevate treenerite tööhõiveuuring.

Kompensatsioonimehhanismide loomine, sihtfinantseerimine, aruandlus ja järelelvalve; 3,51 M € arvutuskäik. Laste ja noortega tegutsevate treenerite palk 50+50 riigi abil. Loe lisa siit ja kajastust siit ning siit
Sihttoetus ei saa olla suurem kui 50% tööandja poolt lepingu alusel lõplikult makstavast tasust, st spordiklubi/kool peab panema välja vähemalt 50% töötasust. Aluseks regulaarne, planeeritud ja  regelementeeritud treeningrõhmade juhendamine. Nädalakoormus summeeritakse, arvestatakse normatiivide alusel. Kõik nõuded organisatsioonile, treenerile ja harrastajatest lastele/noortele peavad taotlemiseks olema täidetud (sh et kõik spordiorganisatsiooni treenerid omavad kutset või on asunud taotlema,  avaliku veebilehe-Facebooki lehe omamine treeninginfoga, treenerikutse spetsialiseeritus alale, millel juhendatakse jne). Taodeldakse uues keskkonnas ainult elektrooniliselt. Sisestatavad treeningrühmad peavad vastama kvantitatiivsetele normidele (vanus, arv, nädalakoormus). Taotlemine rakendamiseks algusega 1.1.2015.
Taotlused koondab, kontrollib ja edastab SKT SA. Koondid hinnatakse, tehakse otsused, sõlmitakse lepingud. Sel aastal toimub see osa detsembri (esimeses pooles). Toetused on kvartaalsed, järgmise kvartali toetused kantakse üle alles peale seda, kui MTA on kinnitanud sotsiaalmaksu laekumise õiges suuruses (rohkem siiski võib maksta). Pisteline kontroll, pidev järelevalve.

Lisalugemine:
Noortetreenerite palgatoetus jõuab seadusesse, 4.9.2014
2004 aasta uuring Inimressurss Eesti spordis, II etapp
Eesti spordiregistrisse esitatavate andmete loetelu (kehtib kuni 31.12.2014)
Lisa 1. Eesti spordiregistrisse esitatavate andmete loetelu (kehtib alates 1.01.2015)

*
3. Veiko Ulp, Eesti Spordiregistri IT juht. Noortetreenerite taotluste uus keskkond ei ole spordiregistri oma, aga kasutab selle andmeid. Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt, taotlemine ei ole kohustuslik, võib taodelda osale. Kasutuselevõtust teavitatakse spordiregistri andmete põhjal. Andmeid ei saa sisestada, kui baastingimused on täitmata, täitmisel tuleb veateada, kui andmed ei vasta eeldustele. Töö eri andmebaaside andmete kasutamiseks (nt Tallinna andmed noortetreeenerite-harrastajate kohta) käib, kuid seni tuleb dubleerida. Ei pea sisestama infot selle treeneri kohta, kellele ei taodelda. Eesti-ülene.

Probleemide esitamisel tulevad veateated, vajadusel tehakse järelpärimised KOV/alaliitu, samuti sisestatu kõrvalekallete puhul. Praegu ei võimalda arvestada toetuse maksmisel sesoonsust (suveperioodil rohkem/vähem), kuna eelarve on selleks ajaks juba kinnitatud. Kui taotlusele on saadud osaline/täieliks ulatuses kinnitus, siis selles kohas on veel võimalik loobuda (spordiklubi leiab, et ei suuda siiski samaväärses ulatuses treenerile pallka maksta), kinnitamine käib nõustumisega, mingit lisa-allkirjastamist vmt ei toimu.
Toetus kantakse üle kvartaalselt esimesel kuul, kaasneb kohustus kord kvartalis andmeid ajakohastada. Kasutamise kontrollimehhanismideks MTA päring, vaatlus, tingimustele mittevastavus tingib toetuste peatamise. Käimapaneku aasta.

Kuna sel aastal on võimalik alustada taotlemist hiljem, siis viimase päeva õhtul taotlust esitades ei ole võimalik enam mitte midagi parandada, kui kohe esimesel korral õigesti ei läinud!

*
4. Kristjan Port, EADUued antidopingureeglid on välja töötatud, arutelu oli avalik, lisati 3987 kommentaari ja viidi sisse 2268 muudatust. Hakkavad kehtima 1.1.2015, sinnani on kooskõlastamiste periood.

– Uus kood on selgem ja lihtsam, reeglid on komplekssemad kuid on lisatud selgitav osa (ei saa enam öelda, et sain teisiti aru).
– Laieneb noortele ja harrastussportlastele.
– Targem testimine (Rõhk süüdistava info kogumisel).
Karistused karmistuvad, 4-aastane keeld tuleb kohe. 3 asukoha nõude rikkumise kestus vähenes 12-lt kuult 18-le. On alati keelatud ja võistlustel keelatud ained. Määratletud aine. Ei ole kohustust rakendada kõiki punkte (nt alaealise puhul). Sportlastelt nõutakse ja eeldatakse koostööd. SF ja ADO automaatselt kohustus uurida sportlase tugimeeskoda. Sportlase abipersonal ei tohi ise oma tarbeks kasutada keelatud aineid (ilma õigustava põhjenduseta). Kui on väljaspool sportlikku jurisdiktsiooni, siis ei tohi sportlane kokku puutuda.

Dopingut kasutatakse, kasutamine ei vähene, tabatakse vähesed. Dopingu negatiivne mõju ei jää spordivaldkonda ega -alasse, küünilisus, nihilism, petmine edu strateegiana kandub edasi teistesse eluvaldkondadesse, kahjustades kogu ühiskonda. Dopingukasutamine mõjutab ka seda, kes ise ei tarbi. “Parem” peaks võitma. Organiseeritud kuritegevus.

1997-2002 64 testitud tippsprinterist jäi vahele iga neljas, 25 %, ometi usume, et praegu on kõik sportlased puhtad.

Nashi tasakaal  (ühepoolne strateegia muutmine ei ole ratsionaalselt võimalik); punase nupu ja 100 euro otsus. Schelling point – loomulik kultuuriruumis peituv info, koordinatsioonimäng. Keynesian beauty contestmida teised arvavad? Bazermani oksjon (Teoorias kirjaldas M. Schubik, praktikas kasutanud M. Bazerman Harvardis õppeaasta algusloengus. Strateegia muutub võitmisest mittekaotamiseks). Vangide dilemma ja kuldreegel “ära tee, mida sa ei taha, et teised sulle teevad”. Pareto efektiivsus. (Lingid viitavad ingliskeelsetele materjalidele)

Vaja on kultuuriruumi abi dopingukasutamise vähendamiseks (Schelling point):
– Pealtvaatajad, sponsorid, spordijuhid jt.
– Dopingu talumatus kahtlusegi korral.

KP võttis oma esinemise kokku tabava kirjeldusega, kuidas oma probleemist räägivad:
– anonüümsed alkohoolikud,
– anonüümsed kihutajad ja
– anonüümsed dopingukasutajad…

Järgnes naerupahvak ja aplaus.

*
1. EMTA esinemine.

* Praegused tingimused ja nõuded „Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“ arvamiseks on ära toodud siin: http://www.spordiinfo.ee/est/g51s389

* TuMS praeguse ja  1.1.2015 jõustuva redaktsiooni võrdluses jääb silma, et nii mõnigi otsustamine liigub VV -> EMTA. Otsese kontrolli aste ja reageerimise kiirus rikkumistele pügalate vastu sellega ilmselt kasvab. Näiteks §11 lg 1:
*Praegune redaktsioon –
 (1) Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) kinnitab pärast asjatundjate komisjonilt soovituse küsimist Vabariigi Valitsus korraldusega.
Vrd
*2015 TuMS –
 (1) Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) kinnitab pärast asjatundjate komisjonilt soovituse küsimist Maksu- ja Tolliamet otsusega.
Sama on nimekirja kinnitamisega.

Nimekirja kandmise eeldustest on muudetud sõnastust järgnevalt:
Vana:
2) ühing on heategevuslik, see tähendab pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust;
 3) ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele (§ 9), temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega § 8 lõike 1 punktis 1 loetletud seotud isikutele;
Uus:
 2) ühing tegutseb heategevuslikult, pakkudes kaupa, teenust või muud hüve peamiselt tasuta või muul tulu mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil;
[RT I, 11.07.2014, 5 – jõust. 01.01.2015]
 3) ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele (§ 9), viimase kaheteistkümne kuu jooksul ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud § 8 lõike 1 punktis 1 loetletud isikutele;

Uues redaktsioonis on lisandunud ajaline piir, mille jooksul ei tohi annetusi teinud isikuga seotud isikut toetada, varem seda ajalist piiri üldse ei olnud (ema annetab, last ei saa toetada). Vrd; § 11 lg 3:
 (3) Lõike 2 punktis 3 nimetatud nõuet ei kohaldata sotsiaalhoolekandega tegelevale ühingule, usulisele ühendusele ega juhul, kui lõike 2 punktis 3 nimetatud isik kuulub ühingu sihtrühma ega saa võrreldes teiste sihtrühma kuulujatega täiendavaid hüvesid ega soodustusi. Lõike 2 punktis 4 nimetatud nõuet ei kohaldata Eestis asutatud usulisele ühendusele ega muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi lepinguriik) asutatud usulisele ühendusele, kes vastab kirikute ja koguduste seaduse §-le 27.

Nimekirja ei kanta, kui… ehk 2015 MTS lisandub nõue § 4 lg1 prim
 11) kes pole nimekirja kandmise taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud ja esitanud selle perioodi kohta majandusaasta aruannet;
(Esindaja kommentaar oli, et aruande põhjal saab hinnata avalikes huvides tegutsemist.)

§ 4 lg 3 vana:
 3) kelle põhitegevus on ettevõtlus, välja arvatud juhul, kui vähemalt 90% ettevõtlustulust, millest on maha arvatud ettevõtlusega seotud kulud, kasutatakse põhikirjalistel eesmärkidel;
Uus:
 3) kes ei kasuta majandustegevusest saadud tulu peamiselt § 11 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud eesmärkidel;

§ 4 lg 8 vana:
 8) kes on kutseorganisatsioon, ettevõtluse toetamise organisatsioon, ametiühing või poliitiline ühendus. Ühendust käsitatakse poliitilise ühendusena, kui ühendus on erakond või valimisliit või kui ühenduse põhieesmärk või põhitegevus on erakonna või valimisliidu või avalike ülesannete täitmiseks valitavale või nimetatavale ametikohale kandideeriva isiku heaks või vastu kampaaniate korraldamine või annetuste kogumine.
Uus:
 8) kes tegeleb ettevõtluse toetamisega või peamiselt mõne kutseala esindajate toetamisega või kes on ametiühing või poliitiline ühendus. Ühendust käsitatakse poliitilise ühendusena, kui ühendus on erakond või valimisliit või kui ühenduse põhieesmärk või põhitegevus on erakonna või valimisliidu või avalike ülesannete täitmiseks valitavale või nimetatavale ametikohale kandideeriva isiku heaks või vastu kampaaniate korraldamine või annetuste kogumine.

2015 TuMS kaob praegune lg 6, sellest muudatusest täpsemalt ei räägitud.
 (6) Ettevõtlusena käesoleva paragrahvi tähenduses ei käsitata:
 1) põhikirjaliste eesmärkide täitmisega otseselt seotud tegevust (näiteks trükiste väljaandmine, koolitus, teabevahetus, ürituste korraldamine);
 2) tegevust sihtotstarbeliste annetuste realiseerimisel;
 3) heategevusliku loterii või oksjoni korraldamist ning muid seda laadi tegevusi annetuste kogumiseks, kui selline tegevus ei ole ühingu põhitegevus;
 4) põhikirjalise tegevusega kaasnevat finantstulu saamist.

Lg 7 aluselt kustutab edaspidi VV asemel MTA. Õigus (kaalutlusotsus) kustutada, kui:
 1) ühingu tegevus ei vasta lõikes 2 nimetatud nõudele;
 2) ilmneb lõikes 4 sätestatud asjaolu, mida ei ole nimetatud lõikes 71;
 3) ühing ei ole Maksu- ja Tolliametile teatanud sellisest oma põhikirjas tehtud muudatusest, mille tulemusena ühing ei vasta enam nimekirja kandmise tingimustele, 30 päeva jooksul muudatuse kohta mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kande tegemise päevast arvates või
 4) on tuvastatud § 19 lõikes 6 või 7 sätestatud stipendiumide maksmise tingimuse rikkumine.

Kohustus kustutada, kui:
 1) kes on esitanud selleks kirjaliku taotluse;
 2) kes on vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega;
 3) keda lõpetatakse.

TuMS 2015 §11 lõige 9:
 (9) Nimekirja kandmise taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliametile 1. märtsiks või 1. septembriks. Maksu- ja Tolliamet teeb pärast asjatundjate komisjoni soovituse küsimist ühingule teatavaks otsuse nimekirja mittekandmise või nimekirjast kustutamise kohta vastavalt 1. maiks või 1. novembriks. Ühing kantakse nimekirja või kustutatakse nimekirjast vastavalt 1. juulist või 1. jaanuarist.

2015 TuMS:
§ 19. Pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad, hasartmänguvõidud, hüvitised ja elatis
– kehtetu
 (2) Tulumaksuga maksustatakse saadud pensionid, toetused, stipendiumid, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemiad, hasartmänguvõidud, vanemahüvitise seaduse alusel saadud hüvitised ning spordilähetuse ja loomeliidu poolt loovisikule tema loometööga seotud lähetuse hüvitised ja päevaraha.
(3) Tulumaksuga ei maksustata:
/…/
 10) paragrahvi 13 lõike 3 punktis 1 nimetatud piirmääras ja korras spordiseaduse §-s 7 nimetatud isikule spordilähetusega ning loomeliidu poolt loovisikule tema loometööga seotud lähetusega seoses makstavat kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha;
/…/

(6) Tulumaksuga ei maksustata stipendiumi, mida maksab § 11 lõikes 1 sätestatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud isik, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) stipendiumi makstakse § 11 lõike 2 punktis 3 nimetamata isikule;
2) stipendium määratakse avaliku konkursi korras, mille kohta on avaldatud teade üleriigilise levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel.

(7) Stipendium käesoleva seaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.
(Tulevikku suunatud ei saa olla töötasu ega preemia)

Kui ühing maksab maksuvaba stipendiumit, tuleb stipendiumi saaja ja summa suurus deklareerida INF9 vormil, vorm on avalik. Uus INF9 vorm on kooskõlastamisel ja tuleb lihtsam, võetakse kasutusele 1.7.2016.
Stipendiumi maksmine ei pea al. 2015 olema põhikirjas sätestatud, kuid endiselt ei tohi maksta seotud isikule või 12 kuu jooksul annetanule.
Stipendiumi definitsiooni lisamisega sisulist muutust ei toimu. Stipendiumi eest ei saa oodata vastusooritust ja ei räägita läbi tingimusi ega suurust. Riigikohtu hinnang: kui sportlane ei ole oma otsustes vaba ning allub treenigutes ja võistlustel spordiklubi kontrollile, on tegelikkuses tegu töösuhtega, hoolimata sellest, mida on näidatud formaalselt.

(NB! Palgasaajale ei tohi maksta ühtlasi stipendiumi kõneleja antud vastuse järgi, sama kehtivat kohtunikuna võistlusel tegutsenu kohta – spordiklubi ei tohi teda toetada stipendiumiga, kui maksab treenerina palka töötamise eest – mida teha noorte abilistega, kust kasvavad peale entusiastid, kui nokk kinni, saba lahti? Kas ei saadud küsimusest aru või on tegu seadusandliku möödapanekuga?  – Täpsustamisel. MTA esineja oli õnneks ainuke, kelle hoiak küsimustele saalist oli tõrjuv. )

§ 49. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt
– sõna “äripartner” asendatakse sõnaga “koostööpartner“.
 (41) Mittetulundusühingu ja sihtasutuse koostööpartnerina käsitatakse ka füüsilist isikut, kes oma vabast ajast ja tasu saamata osaleb mittetulundusühingu või sihtasutuse tegevuses.
Vabatahtlik on 2015 TuMS “koostööpartner” ja temale tehtud kulud muutuvad vastuvõtukulude piirmäära ulatuses ühingutele maksuvabaks.

Kehtiv Tulumaksuseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/111072014022
Tulumaksuseadus 1.1.2015: https://www.riigiteataja.ee/akt/111072014023
Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/111072014005